ചിന്താരുദ്രാക്ഷം

ദൈവത്തെഅറിയുക, കാണുക, അനുഭവിക്കുക

ഫാ. ചെറിയാൻ മേനാച്ചേരി സി.എം.ഐ.

"ഞാൻനല്ലഇടയനാണ്; ഞാൻഎന്റെആടുകളെഅറിയുന്നു, എന്റെആടുകൾഎന്നെയുംഅറിയുന്നു..." (യോഹന്നാൻ10:14). പുരാതനഗ്രീക്ക്, ഹീബ്രുഭാഷകളിൽ'അറിയുക' എന്നവാക്കിന്വ്യത്യസ്തഅർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ......

ശൂന്യതാനുഭവം പുനരുത്ഥാനകവാടം

ഫാ. ചെറിയാൻ മേനച്ചേരി സി.എം.ഐ.

കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ജീവിതത്തിലെ യാതനകൾക്കും പാളിച്ചകൾക്കും നൈരാശ്യങ്ങൾക്കും കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും എല്ലാം മനസ്സിനെ ഇരുണ്ട ശൂന്യതാനുഭവത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നു. ഈ അന്ധകാരാനുഭവം എല്ലാവർക്കും ദുഷ്ടർക്കും, ശിഷ്ടർക്കും. ......

അറിവ്മാത്രം അനുഭവമല്ല

ഫാ. ചെറിയാൻ മേനാച്ചേരി സി.എം.ഐ.

(ഫാ. ചെറിയാൻ മെനാച്ചേരി സി.എം.ഐ. യുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്വിവർത്തനം ചെയ്തത്: New Horizons from Disasters: Engaging the Words of Jesus, Blessed Hope Publishing: Mauritius, 2020, pp. 16-18.) ......

വിശ്വാസത്തിന്റെ അൾട്രാസോണികരംഗങ്ങൾ

ഫാ. ചെറിയാൻ മേനാച്ചേരി സി.എം.ഐ.

ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നതിനുമുമ്പ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹനാഥൻ കുടുംബത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ നീണ്ട യാത്രക്കുമുമ്പ് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം) യേശുക്രിസ്തു അതുതന്നെ ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് യേശുവിന്റെ ഒരു വലിയ ആശങ്ക ......

കല്ലിൽ മനുഷ്യത്വമുണ്ടോ?

രഞ്ജിത്ത് അത്താണിക്കൽ

ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂടി ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ പോയി. അവിടെ വെച്ച് അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. ഡോക്ടറെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ കാറിൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി. വഴിക്കുവെച്ച് അമ്മയുടെ സുഹൃത്ത് ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. എന്തിനാണ് കല്ല് കളഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. മൂന്ന് പേർ യാത്രയ്ക്ക് ......

വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം

രഞ്ജിത്ത് അത്താണിക്കൽ

വിത്തിൽ ഉത്ഭവം പുതുജീവൻ വിത്തിൽ ഒരു വടവൃക്ഷം വിത്തിന്റെ ഫലം അനന്തരമാം ഫലദായകമാം ജീവന്റെ വിത്ത് ......

മനുഷ്യമനസ്സ് നിത്യസൂര്യദിശയിലേക്ക്

ഫാ. ചെറിയാൻ മേനാച്ചേരി സി.എം.ഐ

പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യകാന്തി മനോഹരമായി കിഴക്കോട്ടു വിരിഞ്ഞു നില്കുന്നു. ഉച്ചതിരിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പടിഞ്ഞാട്ടേക്കും. ഈതിരിച്ചിലിന് ഒരേഒരു ലക്ഷ്യമേയുള്ളു. എപ്പോഴും സൂര്യനിലേക്ക്, പ്രകാശ സ്രോതസിലേക്ക്. ......

ദിവ്യകണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിത്വം

ഫാ. ചെറിയാൻ മേനാച്ചേരി സി.എം.ഐ

ഒരു സിംഹകുട്ടി. അനാഥനായ് കാട്ടിൽ അലഞ്ഞ് തിരിയുന്നു. ചെന്നുപെട്ടതോ? ഒരു ചെമ്മിരിയാട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ സിംഹകുട്ടിയുടെ ലോകം ആട്ടിൻകൂട്ടം മാത്രമായൊതുങ്ങി. എല്ലാം ആട്ടിൻകുട്ടികളോടൊപ്പം ആട്ടിൻകുട്ടികളേപ്പോലെ. സാവധാനം സിംഹക്കുട്ടി തന്നെ തന്നെ മറന്നു. താനും ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ......